§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy dostępny  pod adresem www.pielooszki.pl prowadzony jest przez firmę Mateusz Łakomy z siedzibą w Krasicach ul. Cmentarna 96, 42-244 Krasice, NIP: 5080052880, REGON 388738972.

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego www.pielooszki.pl

3. Definicje:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu, w tym z funkcjonalności Marketplace.
 • Administrator –  Mateusz Łakomy z siedziba w Krasicach ul. Cmentarna 96 42-244 Krasice – zarządzający serwisem internetowym, występujący jako Pełnomocnik w Umowach między Kupującymi a Sprzedawcami.
 • Marketplace – funkcjonalność dostępna w Serwisie, na stronie https://pielooszki.pl, za pośrednictwem której Administrator świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie;
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://pielooszki.pl, obejmujący w szczególności Sklep internetowy prowadzony przez Mateusz Łakomy oraz Marketplace;
 • Użytkownik – Sprzedawca lub Kupujący, lub inna osoba korzystająca z Serwisu,
 • Sprzedawca – Administrator lub zaakceptowana przez Administratora osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wystawiająca produkty na sprzedaż z wykorzystaniem Usługi za pomocą Panelu, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora wystawiając do sprzedaży Produkty za pośrednictwem Serwisu;
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i za pośrednictwem Serwisu zawiera umowę ze Sprzedawcą lub kilkoma Sprzedawcami;
 • Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający założenie Konta przez Sprzedawcę;
 • Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego lub Sprzedawcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Kupującego lub Sprzedawcy;
 • Panel Kupującego – udostępniony przez Administratora indywidualny panel, zapewniający dostęp do prowadzonego w Serwisie Konta, umożliwiający zawieranie zakupów oraz w którym dostępne są zarówno dane Kupującego jak i dane dotyczące realizowanych przez niego transakcji,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego , zawierana w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 • Towar – produkty prezentowane w Serwisie internetowym będące przedmiotem umowy sprzedaży.
 • Oferta – zamieszczona w serwisie przez Sprzedawcę informacja o Towarze stanowiąca zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Kupon Rabatowy – będący kombinacją cyfr, liter bądź innych znaków, których wpisanie w wyznaczonym do tego miejscu powoduje udzielenie rabatu na warunkach określonych w Regulaminie,
 • Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
 • Usługa/Umowa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na hostowaniu przez Administratora Produktów i pozostałych materiałów oraz prowadzeniu Konta na warunkach wskazanych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu oraz na udostępnianiu Sprzedawcy narzędzi umożliwiających zawieranie i realizację przez Sprzedawcę z Kupującymi Umowy Sprzedaży Produktów;
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail bieżących informacji związanych z Serwisem;
 • Prowizja – rodzaj opłaty stanowiącej formę wynagrodzenia Administratora, pobierana z tytułu pośredniczenia w nawiązaniu Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Prowizja ustalana jest indywidualnie z każdym Sprzedawcą;
 • Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 827 ze późn. zm.)
 • Zasady Współpracy – umowa łącząca Administratora ze Sprzedającym regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z faktu zamieszczania przez Sprzedawców ofert w Serwisie.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają na:

 • pośredniczeniu w zawieraniu Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym poprzez umożliwienie im korzystania z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 • umożliwieniu Kupującemu i Sprzedawcy prowadzenia Konta w Serwisie;
 • prowadzeniu Newslettera.

5. Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin i Zasady Współpracy, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

6. Informacje zawarte na Serwisie nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

7. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy internetowej www.pielooszki.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Sprzedawca i Kupujący zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Sprzedawców i Kupujących korzystających z Serwisu.

2. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Sprzedawcy jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Sprzedawcom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Sprzedawców.

3. Informacje podane przez Sprzedawcę w Serwisie, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie  danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich – bez zgody tych osób.

5. Każdy Sprzedawca jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

6. Hasło pozwalające Sprzedawcy logować się na stronie Serwisu jest prywatne i poufne.

7. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Sprzedawcami są zabronione.

8. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

9. Za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@pielooszki.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

11. Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).

12. Sprzedawca oraz Kupujący są odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa własnego Konta.

13. Do korzystania z Serwisu www.pielooszki.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu Usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Samo założenie Konta nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. W wypadku umieszczania przez Sprzedawców ofert w Marketplace, prawa i obowiązki Administratora oraz Sprzedawcy określone jest w Zasadach współpracy.

2. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu, Zasadami współpracy oraz zaakceptowanie jego warunków.

3. Rejestracja Sprzedawców w Marketplace przebiega poprzez Formularz rejestracyjny, za pośrednictwem którego Sprzedawca podaje niezbędne dane, ustanawia hasło chroniące Konto, a następnie potwierdza rejestrację odpowiednim przyciskiem – po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Zasad współpracy.

4. Umowa Sprzedawcy z Administratorem w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana na czas nieokreślony.

5. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Sprzedawca potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres email, służący do potwierdzenia rejestracji w Marketplace. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Sprzedawca uzyskuje dostęp do swojego Konta.

6. Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Sprzedawcą, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. O wypowiedzeniu Umowy Sprzedawca zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną email, wysłaną na adres podany podczas rejestracji.

7. Sprzedawca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: ADRES FIRMY lub na adres e-mail: kontakt@pielooszki.pl, lub poprzez usunięcie swoich danych z Marketplace, za pomocą odpowiedniego pola (przycisku) umożliwiającego usunięcie Konta.

8. W przypadku usunięcia Konta Sprzedawcy rozliczenie prowizji określonej w Zasadach współpracy nastąpi w momencie zrealizowania zamówień, które zostały złożone przed usunięciem Konta w terminie zgodnym z Zasadami współpracy.

9. W przypadku usunięcia danych Sprzedawcy z Marketplace Administrator będzie kontaktował się ze Sprzedawcą za pomocą ostatnio podanych danych adresowych. Dalsze obsługiwanie umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem niniejszego portalu uregulowane zostało w Zasadach współpracy.

10. Sprzedawca, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Zasad współpracy lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy podany podczas rejestracji. W razie, gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Sprzedawca nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu lub normy powszechnie obowiązującego prawa, a także w przypadku ciężkich naruszeń zasad współpracy w szczególności niewywiązywania się ze zobowiązań wobec Kupujących), Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. W przypadku używania przez Użytkownika słów powszechnie uznanych za obraźliwe bądź naruszających dobra osobiste innych Sprzedawców i Kupujących Administrator skieruje do tego Użytkownika ostrzeżenie. W przypadku kolejnych tego typu naruszeń ze strony Użytkownika po skierowaniu do niego ostrzeżenia przez Administratora, Konto Użytkownika może zostać zablokowane.

12. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Marketplace, Sprzedawcy przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§ 4. NEWSLETTER I COOKIES

1. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawcy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora Newslettera.

2. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawcy mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Aby tego dokonać wystarczy kliknąć w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdego Newslettera.

3. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do Newslettera. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty Newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Administratora drogą mailową na adres kontakt@pielooszki.pl. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy Newslettera.

4. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Kupującym również szybsze poruszanie się po stronie Serwisu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Serwisu do systemu komputerowego Kupującego. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Serwisu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§ 5. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia na Serwisie można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

2. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Kupującego w Serwisie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych, oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

3. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.pielooszki.pl, dokonać wyboru Towaru lub Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5. Serwis umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

8. Aby sfinalizować zamówienie Kupujący jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.

 • imię i nazwisko / nazwa firmy
 • adres dostawy
 • e-mail
 • telefon kontaktowy
 • NIP – w przypadku prośby o fakturę.

9. Po podaniu przez Kupującego korzystającego z serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • wybranego Sprzedawcy/Sprzedawców

10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

11. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

12. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Otrzymaliśmy Twoje zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

14. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Administratora.

15. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym Produkcie. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

 • opcja płatność przy odbiorze – po złożeniu Zamówienia,
 • pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym od operatora płatności.

§6. FUNKCJONALNOŚĆ MARKETPLACE

1. Podstawową funkcją Marketplace dostępną dla wszystkich Sprzedawców jest umieszczanie Ofert Usług i Towarów, stanowiących zaproszenie do zawarcia umowy dla Kupujących. Sprzedawca za pośrednictwem Konta ma możliwość zaprezentowania Kupującym sprzedawanych Towarów.

2. Marketplace jest przeznaczony dla Sprzedawców zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

 • sprzedażą artykułów dziecięcych (Sklepy, Hurtownicy, Dystrybutorzy i Importerzy),
 • produkcją artykułów dziecięcych (Producenci),

3. Oferty dotyczące innych usług mogą być przez Administratora usuwane bez ostrzeżenia.

4. Sprzedawcy, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji, mają możliwość skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”, dzięki czemu na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji zostanie wysłany e-mail z linkiem resetującym hasło.

§7. ZAMIESZCZANIE OFERT W SERWISIE

1. Sprzedawca, który przeszedł pomyślnie proces rejestracji i zaakceptował Regulamin oraz Zasady Współpracy, ma możliwość dodania swoich Ofert w Marketplace, przypisania ich do odpowiednich kategorii oraz uzupełnienia innych wymaganych dla nich informacji, w tym w szczególności dotyczących terytorium, na którym świadczą usługi.

2. Każda z Ofert umieszczanych w Marketplace może zostać zweryfikowana przez Administratora. Administrator zastrzega sobie również prawo do kontroli jakości oferowanych towarów i usług oraz do kontroli przestrzegania Regulaminu.

3. Administrator ma możliwość moderacji opisu Oferty oraz wstrzymania publikacji Oferty do momentu zmiany jej treści przez Sprzedawcę. Zmiany wprowadzone przez Administratora muszą zostać zatwierdzone przez Sprzedawcę przed publikacją. Nie dotyczy to drobnych korekt wynikających z zasad ortografii, gramatyki i interpunkcji, jeśli opis Oferty zawierał błędy w tym zakresie.

4. Jeżeli dodana Oferta narusza w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa albo jeśli zaistniało podejrzenie, że może prowadzić do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Sprzedawców i Kupujących w ramach Marketplace, Administrator wyśle do Sprzedawcy wiadomość o zaistniałym naruszeniu z informacją o natychmiastowym wstrzymaniu publikacji Oferty i prośbą o usunięcie naruszenia bądź odpowiednią zmianę oferty.

5. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Za prawidłowe wykonanie umowy w całości odpowiada Sprzedawca. Administrator przy zawieraniu Umowy między Kupującym a Sprzedawcą występuje jedynie jako pełnomocnik Sprzedawcy, o czym Kupujący jest informowany w kierowanej do niego korespondencji elektronicznej.

§ 8. PŁATNOŚCI I KOSZTY WYSYŁKI

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek, bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Kupujący, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy.

2. Ceną ostateczną, wiążącą Sprzedawcę i Kupującego jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
Rodzaje i ceny dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

 • paczkomaty Inpost: 12 złotych / czas dostawy 1-3 dni robocze /
 • Kurier DPD: 16 złotych / czas dostawy 1-3 dni robocze /
 • Kurier Pocztex 24: 15 złotych / czas dostawy 1-3 dni robocze //
 • Kurier Inpost: 13 złotych / czas dostawy 1-3 dni robocze /
 • DPD PickUp: 14 złotych / czas dostawy 1-3 dni /
 • Poczta Kurier 48: 12 złotych / czas dostawy 1-3 dni robocze/
 • Kurier Dhl: 16 złotych / czas dostawy 1-3 dni robocze/
 • Kurier Fedex: 17 złotych / czas dostawy 1-3 dni robocze/
 • Kurier UPS Standard: 19 złotych / czas dostawy 1-3 dni robocze/
 • Kurier UPS: 16 złotych / czas dostawy 1-3 dni robocze/
 • odbiór osobisty w siedzibie Serwisu ul. Cmentarna 96, 42-244 Krasice

3. Jeśli kupujący złoży zamówienie jednocześnie (w jednym koszyku) od kilku Sprzedawców, koszty dostawy ulegną zmianie w oparciu o ilość Sprzedawców i  ewentualne gabaryty przesyłki.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

5. Dostawa towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Kupującego a w trakcie składania Zamówienia.

6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską.

7. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi trzy dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Kupującego Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy i koszt podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji. Dla zamówień produktów „na zamówienie” czas wysyłki podany jest w opisie Oferty.

8. Kupującemu wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Kupującego może być wystawiona faktura VAT.

9. Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

10. Koszty wysyłki są pokrywane przez Kupującego, chyba że spełnia warunki darmowej dostawy lub koszt dostawy jest zerowy ze względu na promocję.

11. Koszty wysyłki oraz sposób dostarczenia Produktu wskazywany jest przy jego opisie. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

12. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT) wystawiany przez Sprzedawcę.

§ 9. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT

2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:

 • przelewem na numer konta bankowego: 58 1020 1664 0000 3502 0645 5390;
 • płatnością w systemie Tpay, Przelewy24,
 • zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.
 • płatnością w systemie przelewy 24,
 • płatnością przy odbiorze,

3. Operatorem kart płatniczych jest: 

Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości. PayPro SA Agent Rozliczeniowy, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

§ 10. KUPONY RABATOWE

1. Administrator może generować Kupony Rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych.

2. Kupony Rabatowe mogą być jednorazowego lub wielokrotnego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości otrzymywanej przez Kupującego wraz z Kodem Rabatowym. Skorzystanie z Kuponu Rabatowego powoduje obniżenie Ceny o odpowiedni procent lub kwotę, zgodnie Kuponem Rabatowym.

3. Kuponów Rabatowych nie można łączyć.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wysyłając je mailem na adres Sprzedawcy, w terminie 14 dni lub wysyłając je pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również nadane na warunkach określonych w zdaniu poprzednim na adres Administratora. O otrzymaniu i dacie nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administrator zawiadamia Sprzedawcę na warunkach opisanych w Zasadach Współpracy Administratora.

2. Sprzedawca każdorazowo potwierdza otrzymanie od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą taką samą jaką je otrzymał. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy lub Sprzedawców o ile Towary zostały zakupione od więcej niż jednego Sprzedawcy.

4. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Serwis zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Serwis), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony Towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Kupujący, odstępując od umowy sprzedaży, zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy wraz z dokumentem umożliwiającym zweryfikowanie dokonania zakupu (lub jego kopią) w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku zakupu produktów od różnych Sprzedawców na Serwisie Administratora, produkty należy zwrócić bezpośrednio do każdego Sprzedawcy osobno.

8. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Kupującego zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

9. W przypadku braku potwierdzenia Faktury Korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Kupujący otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie Faktury Korygującej.

10. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

11. Kupujący powinien wysłać Towar samodzielnie na adres Sprzedawcy.

12. Kupujący powinien zachować potwierdzenie nadania przesyłki i nr listu przewozowego i przechowywać je przez 30 dni. Jeśli zwrot odbył się osobiście w siedzibie Sprzedawcy Kupujący powinien poprosić przyjmującego Towar o pisemne potwierdzenie odbioru Towaru i decyzję zwrotową.

13. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14. Sprzedawca za pośrednictwem Administratora gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego za pośrednictwem Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy.

15. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca za pośrednictwem Administratora nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

§ 12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. W przypadku gdy zakupiony Towar jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Kupujący ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

2. Celem złożenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy mailem na adres e-mail Sprzedawcy lub na adres kontakt@pielooszki.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany ust. 1 Kupujący ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiany, chyba, że wady są nieistotne.

4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

5. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym Towarem.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Towaru przez Kupującego

8. Sprzedawca ma  prawo do odmowy uznania reklamacji m. in. w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.­­

9. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Kupującemu w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

10. Kupującym zaleca się sprawdzenie przesyłki i Towaru w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

11. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

12. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument – odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

 • odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 • odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 • Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

13. Kupujący, obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj, kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Kupujący nie będący konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

14. W przypadku stwierdzenia, iż Towar ma wadę, Kupujący obowiązany jest niezwłocznie, nie później aniżeli w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady,  poinformować o wadzie Sprzedawcę wskazując rodzaj wady.

15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Kupującemu.

16. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 13. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca zobowiązuje się do zawierania i wykonywania Umów sprzedaży oraz zapłaty Administratorowi wynagrodzenia.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w realizowaniu umowy, jak również w procesie finalizowania Umów sprzedaży z Kupującym.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wraz z Towarami będzie dostarczał Kupującym odpowiednie dokumenty księgowe dokumentujące Umowę Sprzedaży oraz wszelkie inne wymagane prawem dokumenty.

4. Sprzedawca zobowiązuje się wysyłać Towary w terminie określonym w opisie wystawianego Towaru oraz niniejszym regulaminie.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania wszelkich danych osobowych, które zostały mu przekazane, w sposób zgodny z przepisami prawa, z zastosowaniem co najmniej takich samych środków bezpieczeństwa, jakie zostały przyjęte przez Administratora w polityce prywatności.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia sprzedaży Towarów i wykonywania Umów Sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa, wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym wymaganych prawem konsumenckim, dotyczących Towarów i swoich usług, zaś w szczególności poprawne wykonywanie obowiązków związanych z prawem odstąpienia od umowy przez konsumentów, o którym mowa w § 7 Regulaminu.

7. Sprzedawca gwarantuje sprzedaż Towarów nie używanych, dopuszczonych do obrotu z dochowaniem wszelkich obowiązków wymaganych prawem, w tym spełniających wymagane prawem normy dla tego rodzaju produktów oraz wolnych od wad fizycznych oraz prawnych.

8. Sprzedawca nie może publikować i rozpowszechniać na Serwisie Towarów oraz pozostałych materiałów, które w szczególności mogą:

 • naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,
 • upowszechniać łamanie praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań,
 • mieć charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia,
 • zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy,
 • stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
 • być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi,
 • zawierać wulgaryzmy.

9. Sprzedawca zobowiązuje się, iż w sytuacji wystąpienia przeciwko Administratorowi podmiotu trzeciego z roszczeniami dotyczącymi zamieszczonych przez Sprzedawcę Towarów oraz pozostałych materiałów, Sprzedawca ten wstąpi w miejsce Administratora do sprawy oraz przejmie wszelkie koszty związane ze sprawą, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego i ustalone w drodze ugody lub zasądzone kwoty odszkodowań czy kar. W przypadku, gdy Administrator spełni takie roszczenia, Sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Administratora kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.

10. Na czas trwania Usługi, Sprzedawca udziela Administratorowi pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu od Kupujących oświadczeń woli, a także cen Towarów oraz kosztów dostawy, jak również do dokonywania, w jego imieniu zwrotów na rzecz Kupującego cen Produktów lub kosztów dostawy.

11. Administrator, jako pełnomocnik, nie jest drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu Sprzedawcy. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do udzielania pełnomocnictw dalszych.

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy sprzedaży oraz jakość, bezpieczeństwo i legalność Towarów udostępnianych przez niego za pośrednictwem Serwisu.

2. Sprzedawca oraz Kupujący ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przez nich praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich za pośrednictwem Serwisu.

3. Sprzedawca oraz Kupujący ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane podaniem i dostarczaniem przez nich nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych i treści oraz nieprzestrzeganiem przez nich warunków niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca oraz Kupujący ponoszą odpowiedzialność za szkody lub koszty spowodowane przez ich nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione korzystanie z Serwisu i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w funkcjonowaniu Serwisu powstałe w wyniku ich działań lub zaniechań.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Administratora, o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy zarówno ewentualnego wystąpienia szkody jak i utraconych korzyści, będących następstwem niezastosowania się Sprzedawcy do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów przekazanych przez Administratora z uwagi na fakt zawarcia Umowy o świadczenie usług. W wypadku wystąpienia po stronie Sprzedającego szkody, będącej następstwem niezastosowania się Sprzedawcy do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów przekazanych przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Sprzedawcy.

6. Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności opisane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

§ 15. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu www.pielooszki.pl są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu www.pielooszki.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu www.pielooszki.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

5. Administrator ma możliwość przeglądania oraz weryfikacji danych oraz innych materiałów umieszczonych na stronie Serwisu.

§ 16. LICENCJE

1. Zamieszczając na Serwisie www.pielooszki.pl. Towary oraz pozostałe materiały (w tym zdjęcia, teksty, grafiki, logotypy) Sprzedawca udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie w części lub w całości danymi Towarami oraz pozostałymi materiałami, w szczególności wchodzącymi w ich zakres utworami i znakami towarowymi należącymi do Sprzedawcy, w zakresie niezbędnym dla świadczenia, rozpowszechniania i promocji Serwisu, w tym opracowywanie na jej podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Licencja nie wygasa z chwilą usunięcia przez Sprzedawcę z Platformy Produktu lub pozostałych materiałów o których mowa w pkt. 1.

§ 17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Serwisie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Kupującego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola stanowiącego wyrażenie zgody Kupującego na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu

2. Wszelkie dane Kupującego podawane podczas rejestracji w Serwisie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Serwisu, o ile Kupujący wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.

3. Wszelkie dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej, przez okres 8 lat od dnia zawarcia ostatniej Umowy. Po tym terminie dane Kupującego zostaną trwale usunięte.

4. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Mateusz Łakomy ul. Cmentarna 96, 42-244 Krasice, NIP 5080052880,

5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Kupującego dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Kupującemu towaru, na który Kupujący złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Serwis. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń, nie dłużej niż 8 lat.

6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki i Sprzedawcy przekazywane są:

 • Sprzedawcy
 • DPD
 • INPOST 
 • DHL 
 • Poczta Polska s.a. 
 • UPS, 
 • FEDEx

7. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:

 • Tpay 
 • Przelewy24

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Kupującego.

9. Kupujący w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Serwisu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

10. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Kupującego, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Kupującemu oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie treści zawarte w Serwisie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.PIELOOSZKI.pl

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

6. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Kupującego lub Sprzedawcy, nabytych przez nich przed wprowadzeniem zmian.

7. Administrator informuje o zmianach Regulaminu poprzez przedstawienie aktualnego Regulaminu niezwłocznie po pierwszym logowaniu przez Kupującego i Sprzedawcę lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Kupującego i Sprzedawcy.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Wszelkie spory między Administratorem a Sprzedającym wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu  rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Częstochowie, bądź inny sąd właściwy z uwagi na siedzibą Administratora, za wyjątkiem spraw, w których inny sąd będzie wyłącznie właściwy.  

10. Regulamin obowiązuje od dnia 28 Stycznia 2022 roku.